Vadtal Gadi Acharya Tradition

SrName of AcharyBirthGadi Abhishek
Akshrwas
01H.H.1008 Acharya Shri Raguvirprasadji Maharaj
Samvat 1868, Fagan Vad-4
Samvat 1882, Kartak Sud-11Samvat 1919, Maha Sud-02
02H.H.1008 Acharya Shri Bhagvatprasadji MaharajSamvat 1894, Aaso Vad-9Samvat 1913, Kartak Sud-15Samvat 1935, Shravan Vad-10
03H.H.1008 Acharya Shri Viharilalji Maharaj
Samvat 1908, Chaitr Vad-30Samvat 1935, Shravan Vad-8Samvat 1955, Bhadarva Sud-8
04H.H.1008 Acharya Shri Laxmiprasadji MaharajSamvat 1948, Shravan Vad-8Samvat 1955, Bhadarva Sud-8Samvat 1970, Maha Sud-15
05H.H.1008 Acharya Shri Shripatiprasadji MaharajSamvat 1931, Shravan Vad-1Samvat 1965, Vaishakh Sud-7Samvat 1987, Maha Sud-6
06H.H.1008 Acharya Shri Anandprasadji MaharajSamvat 1962, Shravan Sud-1Samvat 1987, Magshar Vad-10Samvat 2030, Ashadh Vad-4
07H.H.1008 Acharya Shri Narendraprasadji Maharaj
Samvat 1986, Posh Vad-11
Samvat 2015, Chaitr Vad-8Samvat 2042, Jeth Vad-2
08H.H.1008 Acharya Shri Ajendraprasadji Maharaj
Samvat 2005, Shravan Vad-7Samvat 2040, Vaishakh Sud-3-
09H.H.1008 Acharya Shri Rakeshprasadji MaharajSamvat 2022, Shravan Sud-6Samvat 2059, Posh Vad-14Current Achary

Amdavad Gadi Acharya Tradition

SrName of AcharyBirthGadi Abhishek
Akshrwas
01H.H.1008 Acharya Shri Ayodhyaprasadji MaharajSamvat 1865, Jeth Sud-11Samvat 1882, Kartak Sud-11Samvat 1924, Fagan Sudh-8
02H.H.1008 Acharya Shri Keshavprasadji MaharajSamvat 1991, Chaitr Vad-4Samvat 1924, Fagan Sud-1Samvat 1946, Chaitr Vad-4
03H.H.1008 Acharya Shri Purushottamprasadji
Maharaj
Samvat 1926, Maha Vad-2Samvat 1946, Chaitr Vad-4Samvat 1958, Kartak Vad-30
04H.H.1008 Acharya Shri Vasudevprasadji MaharajSamvat 1955, Ashadh Sud-9Samvat 1958, Kartak Vad-30Samvat 1993, Kartak Vad-1
05H.H.1008 Acharya Shri Devendraprasadji MaharajSamvat 1978, Aso Sud-15Samvat 1993, Kartak Vad-2Samvat 2025, Aso Sud-1
06H.H.1008 Acharya Shri Tejendraprasadji MaharajSamvat 2000, Chaitr Vad-3Samvat 2025, Aso Sud-2-
07H.H.1008 Acharya Shri Kaushlendraprasadji
Maharaj
Samvat 2028, Aso Sud-10Samvat 2060 Aso Sud-2Current Achary