કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ પૂરું થયું અને મહારાજ યુધિષ્ઠિરે આદરેલો અશ્વમેઘયજ્ઞ પણ સંપન્ન થઈ ગયો એ

Read More

Author: gurukul

સ્વામિનારાયણ અથવા સહજાનંન્દ સ્વામી (૩ એપ્ર

Read More

Author: gurukul

Sadguru Shri Gunatitanand Swami

Sadguru Shri Gunatitanand Swami was one of the prominent spiritual inheritor of Lord Swaminarayan. He known as Jogi of Junagadh, who has gave tenac

Read More

Author: gurukul

Sadguru Shri Ramanand Swami

The founder of the nucleus Uddhav Sampraday emerging in various areas throughout the world as Swaminarayan Sampraday is Sadguru Shree Ramanand Swami. H

Read More

Author: gurukul

Immortal Indian Heritage : Gurukul Tradition Gurukul education system is the formulation of upbringing the Student from grassroots according to the most ancient Indian Traditions. In today’s materia

Read More

Author: gurukul